Mircavad Ağa

Im nıvıştәyım facebook’әdәm vinde. Çәmә di sipriş, yolә axund Mircavad Әğә hәxәdәy. Handeme, bәmı vey xoş ome, i kәrәmәn fәxr karde dı Mircavad Әğә. Pime şımәnәn bahandәn imi.

Xıdo şımәni rәhmәt bıko Mircavad Әğә. Amin!

(E.A.)

“Foto’da gördüyünüz şәxs uzun müddәt Göyçay Әbülfәzl Abbas mәscidinin axundu olmuş rәhmәtlik Mircavad Ağa’dır. Bu şәxsin mәnim vә mәnim kimi bir çox gәncin dünyagörüşünә müsbәt mәnada böyük tәsiri olmuşdur. Olduqca әxlaqlı, sәbr vә tәmkinli, İslamı dәrindәn bilәn bir ruhani idi. Moizәlәrindә yalnız böyük İslam şәxsiyyәtlәrindәn deyil, vicdanlı dünyәvi alimlәrdәn, böyük әdәbiyyatçılardan da sitat gәtirmәyi xoşlayırdı.

Rәhmәtlik әslәn Masallı rayonundan [Qızılavar kәndi-E.A] olsa da öz vәsiyyәti ilә Göyçay rayon Potu qәbristanlığında dәfn olundu. Onun dәfn olunma mәrasimini sadәcә görmәk lazım idi. Böyük izdiham әlindәn rayonda avtomobillәrin hәrәkәti qeyri-mümkünә çevrilmişdi. Bәlkәdә öz dövrünün heç bir ruhanisinә bu cur izzәt nәsib olmamışdı (Söhbәt Vәtәnimizdәn gedir). Göyçay camaatı hәlә dә onun yoxluğunu hiss edir.

Allah rәhmәt elәsin. Amin!

İlham Ali Soy.”


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz