Çı M. F. Axundovi bust

Ələddin Əsgərov

Coğrafya müəllimi

 

Qızlıvo di kəlxozi nom sıftə Sıə Oktyabr bə. 1940-1950 minə soronədə isə ey dı Litvinovi nomi zınedəbin.

Dəlokbə di kəlxoz isə bə M. F. Axundovi nom be. 1950 minə sorədə Qızlıvo de Dəlokbə bə i vırə ome. Çə vaxtiku kəlxoz, peşoən səvxoz bə M. F. Axundov nom be.

Çı M. F. Axundov bustən bo çimi qorə diyədə noə bıə. Təxminən 1976-1977 minə soron aradə bust noə bıə.

Bust Qızlıvo mədəniyyət saray vədə doon aradə noə bıə. Busti pyedestal zəminikun 70-80 sm. bılınde. Busti ıştən 1.5 m. dorozi bəbe.
M. F. Axundov bust Səveti vaxti Respublikə Osəyemon Təşkilati tərəfo noə bıə.

Təssuf ki çı abidon qədr-ğıyməti zınəkəson, bey gayğı nuşu doəkəson vey kamin. Oxo ımən çəmə di tarıxi i poə.

Ğeyd:

Əğıl bimon. İ maştə Qulabalə mamu be, ya Kamilə mamu be (əvon çı idarə ğərəvolçi bin) oməbin çəmə key. Bı atə xəbə vardəşonbe: Bə idarə qele maşin omə, çey dılədən dıqlə heykəl hıste. Əmə əğılon vitimon əyo. Maşinədə dıqlə kəllə çidəbə. Qele Axundovi kəllə be, ənqılən ya Şaumyan be, yaan Əzizbəyovi bust. Axundovışon çəmə diyədəşon evarde, ənqıləşon diyəro karde bə Bədəloni tərəf...

Elnur Ağayev


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz