Dı Xıdo nomi...

Səlom hurmətinə divojon, Ğızlıvojon.

Çokneyişon, çiç kardon?

Sədon omoydəni, diyəsən sədomon bə yəndı rəstəni oxo. Beçi qorə ki, i poamon diyədə, i poamonən volo volo bıə bə dınyo. Yəndıkomun xəbə ni, bə di yad bıəmon. Ğızılıvojə rufumon gin kardə...

Votim qele səyifə hozzo bıkəm, di tarixi, ədəbiyyati, sənət/sənətkon, təsərrüfatə jimoni bəyod dənəmon,

Votim qele səyifə hozzo bıkəm, yolon - nənon, bobon nəsihəton bıməsəmon,

Votim qele səyifə hozzo bıkəm, bə nu perəson Ğızılıvo çiç be həxədə qəp bıjənəmon,

Votim qele səyifə hozzo bıkəm, diyədə unən dınyo co co devlətondə jiə Ğızlıvojon sədo bıməsəmon,

Votim qele səyifə hozzo bıkəm, dı yəndı əlağə oqətəmon,

Votim qele səyifə hozzo bıkəm, Ğızılıvojə rufi bə dümo biəmon...

Xıdo koməq bıbuy.

Sımə xəbon, marağinə nıvıştəyon bə çəşim:

info@qizilivo.com

 

Allahın adıyla...

Salam hörmətli kəndlilərim, Qızılavarlılar.

Necəsiniz, neyləyirsiniz?

Səsiniz gəlmir, diyəsən axı səsimiz bir birimizə çatmır. Onun üçün ki, bir hissəmiz kənddədir, bir hissəmiz isə dünyaya dağılıb. Birbirimizdən xəbər tuta bilmirik, kəndə yadlaşmışıq. Qızılavarlılıq ruhunu itirmişik...

Bir səhifə hazırlayım, kəndin tarixini, ədəbiyyatını, sənət/sənətkarlarını, təsərrüfat həyatını xatırlayaq dedim,

Bir səhifə hazırlayım, büyüklərimizin - nənələrin, babaların nəsihətlərini eşidək dedim,

Bir səhifə hazırlayım, gənç nəslə Qızılavar haqqında danışaq dedim,

Bir səhifə hazırlayım, kənddə və dünyanın fərqli ölkələrində yaşayan Qızılavarlıların səsini eşidək dedim,

Bir səhifə hazırlayım, kəndlilər arasında əlaqə saxlayaq dedim,

Bir səhifə hazırlayım, Qızılavarlılıq ruhunu geri gətirək...

Allah köməyimiz olsun.

Xəbərlərinizi və marağlı yazılarınızı, məqalələrinizi gözləyirəm:

info@qizilivo.com

 


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz