“Çımı famə Tolış” mubarəke

Cabbar mellimi təvəllüd Bədəlone. Əmo zındənim çiçikue Cabbar mellim iyən çəvon ailəm hojo Ğızlıvojom zınə. Ğasbu çəvon nəsli rəğı rişə bə Kırçobəvojon bandə, beçi qorəyə. Ğasbu Cabbar mellimi iyən çəvon ailə hojo dı Ğızlıvojon nışt eştışon kardə, beçi qorəyə. Ğasbuən bə Ğızlıvo kinəşon doə, çəğınışon kinəşon sə beçi qorəyə. Zındənim bo çiçi qorə əmo Əğəli mamu, Səlimxan mellim, Cabbar mellim iyən çə ailə co üzvon bəməno hojo Ğızlıvoj bıən jəğoən bamande…

Cabbar mellim əğılə vaxton, hətta peşonə vaxtonən bomono sembol bıə. Kom mənoədə. Çımı tarixçi beədə atə bədiqə 4-5 kəs hıstəki çəvonkuən mənəvi zum sə. Ovon Səxavət mellime, Pirəli mellime, Məhərrəm mellime, Cəsarət mellime iyən Cabbar mellime.

Cabbar mellimi rayonu Çağırış qəzetədə çap bıə nıvıştəyon ləzzə ədəyn bəmı. Hələ ısən çə nıvıştəyon bəziyon çımı arşivədə mandə. Hələ çey Yolon Sıxanon kitob bə vaxti qelə yolə hınə be ki, bəmə “ıştə Tolışəti yodo beməkənən” votedəbə. Eçi Bədəloni mədəniyəti kədə çap bıə Honi jurnalədəki nıvıştəyonən yodəde…

Cabbar mellimi həxədə vey nıvışte bəbe, oyo məğsədım əv ni. Məseme Cabbar mellimi tojə kitobış beşə. Bo kitobi qorə beyım mubarək votem pide.

Cabbar mellim, Yolon Sıxani iminə nəşri bə peşt bə nıvışteyon xeyli arə doe. Arə doene vote ğasbuən düze sıxan əbıni. Çünkü ruşinfikon heç vaxt ğələmi beyji ənənin. Bənevıştın, ovəqəten, bə ruj nıboən vaxt omədə çap bəkan… Tiki bə nav Yolon Sıxani dıminə nəşron karde. Isən Çımı famə Tolış kitobon beşə. Im xəbəmon məse vey şo bimon.

“Çımı famə Tolış”on mubarəke, Cabbar mellim. Umu kardəmon hələ tojə kitobonən bomen. Çün Tolışon bəşmə sıxaniyən vey ihtiyacışon hıste…

Elnur Ağayev/Tarixnıvışt

 

“Çımı famə Tolış”

 Bı nomədə kanə sori oxonə rujonədə tolışi zıvonədə qıləy tojə kitob çapo beşə (Boku, 2018, 192 səh.) İyo  “FAMƏ” –“bəsə dəşə, dərəsə, dərk kardə”; “TOLIŞ”ən həm “diyor, məhol”, həmən “xəlq, millət”  mənədə oko doəbıə. 

Kitobi muəllif Əliyev Cabbar Əğəli zoə (Cabbar Əli), çəy redaktor azim.

Əv bədiiyə-publisistikə qeydonədə ibarəte.

Kitobiro ustod şair Bəxtiyar Ruşini jinə bənd epiqraf peqətəbıə:

Sinədəm dıl bəmdə, mijəm nəmine,

Bəxtım demı çı pıt-pıte- zındənim?

Bəştə moə şinə lo-lo pemujyəm,

De acinə lo-lo hıte zındənim...

İminə səyfədə “Vəsə” nıvştəbıə. İyo muəllim kitobi ofəyə səbəbiku, mənə-məzmuniku kırtə məlumat doydə: “ Kitobədə kırtə hekoyon, qədə sujeton, mini- esseon, lətifəon, qəppəron, əhvoləton handey bəzıneyon. In nıvıştəyon veyni coni nıştə yumorinə hiss-famon muşayət kardedə...”

Kitob bə 4 baxşə poə bıə: 1) Qəppəron ( tırki: atmacalar) 2) Xatirəon 3) Dumuton (tırki: düşüncələr) 4) Lələ votəyon.

Kitobi dimədə sipiyə avəynə osmon, havzə Tolışə bandon, qılqılinə çimənon təsvir doəbıə. Oxoyədə Cabbar Əli foto nəxş kardəbıə, şikli jiton jıqo nıvıştəbıə:

Cabbar Əliyev Əğəli zoə (Cabbar Əli) moəo bıə 1961-nə sori Masalli rayoni Bədəlon diyədə. 1984-nə sori ısətnə Boku Dovlət Universiteti tarıx fakultə oroxniyə bəpeşt Bədəlonədə muəlliməti kardəşe. Isə xəyli mıddəte ki, Ərəse Sankt-Peterburq şəhrədə jiyedə. “Yolon sıxan” (Boku, 1990) kitobi xıvande.

Muəllif Cabbar Əli iyən tolışə ictimaiyəti de munasibəti təbrik kardedəmon!!!

Allahverdi Bayrami

10.01.2019

Im nıvıştəy Allahverdi Bayrami facebook səyifədə peqətə bıə.

       

 


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz