“Yüz belə”…

Umru Şərafət mellimi, çəmə hurmətinə mellimi şest yaş təmom bedə. Bə yodım dəştəni oxnəminə kərə əvım keynə vində… Ney, ney diyəsən yodədəmə. Sorım yodədə ni, əma hadisə yodədəy.

… Bə Boku şedəbim dı Şərafət mellimi maşini. Maştəsə be. Vote Elnur, romon hıstə, hələ boy roədə (diyəsən Xələcədə be) qele nəfo bəhəmon. Mı kədə nəfom hardəbə, Şərafət mellimi ruənədə moğnəş doe pate boştə, hardışə, çəğın bə ro dəqınimon. Dı Şərafət mellimi navədən bə Boku şədə hojo əyo əndınimon, Şərafət mellim ruənədə patə moğnə əhey (nəfo əhəy), cəğın bə ro dəro əqnimon… Isə keynə nəfoədə sufrəsə dı ruəni patə moğnə vindədə mellimi bə yod dənodəm…  Xıdo çey coni səlomət bıkəy…

… Du nıbo, zımzon çəşomon okardə Şərafət mellimomon məktəbədə vində. Çəmə sinifi rəhbərən bıə. Futbolomonən hənək kardə. Fotbolə sohbətınomon heç sənəbiy. Çəmə key vey omə, şə. Şərafət mellimi, çəy həmro Mahizər mellimə yodo bekarde bəbe?... Çımı tono Şərafət mellimi anə xatironış hıste ki, kon qılə bınıvıştım zındənim… Isə bəvotışon, anə vey xatirəş hıstebe, qele moğnə nıvışte məsləhət zıne? Oxo votıme, ım xatirə bomıno vey tojəye… Unən hələ bı xatirə nıvışte anə pi bıənimon oxo, rujı omədə həmmə bənıvıştemon. Şərafət mellimi həxədə bıə qılonən…  

… Əmə ailədə “yüz belə” sıxani vey istofodə kardəmon. Hələ Yalçinə biləmon ın sıxani ha moədəbıə rujondə bə yod dənodə. Im sıxanən bə çəmə ailə Şərafət mellimi vardəşe… Çı atə moədəbıə ruji ğeyd kardəbin. Dəlokbə məktəbi mellimon həmmə əyo bin. Hay tərifoşon vote. Nubə bə Şərafət mellimi rəsə, mande mande, vote “yüz belə”…

 Əmənən “yüz belə” votedəmon Şərafət mellim. Xıdo xoşəconəti bıdo. Bıjiy çəmə hurmətinə mellim… Yüz belə…


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz