Şirəli Əlyari Honi: Moə zıvon

Xıdo tıni rəhmət bıko Salam mamu

(Çı Salam mamu voteyon)

Salam mamu çımı xala həmro be. Xıdo əyən, çımı xalən rəhmət bıko. Salam mamu jimon yolə muharibə vaxtiən, peso muharibən qon davardə. Əv ışdə muharibə əhvalaton boəmə qəp jədə, əmə joqo bey quş ədəymonki, jıbızın bə Şterlisi kino diə kardəbimon. Dı saat, se saat quş ədəymon, hiç çi bə yod dənəşi.

İ kərə Salam mamu qəp jəşeki, az dıştə Tolışə həmro -dı Ğafari- dımınci kərə çı nemesi laqeriku vitimon. Vişədə jidəbimon. Zımoston be qorə bo harde heççi nıbe. Votımone ki, bışəmon bə nezəroə di, bo dəvuşəti karde, ğaspi hardəni çiçsə peydo bıkəmon. Jəqomonən karde. Cınqıri nun pəydo kardəmonbeki, tərsiətiku dı qılə nemesə saldat bəçəmə və beşe, əmənoşon qəte. Çəmə dasışon davaste, dənoşone bə nav. Ğafarı bəmı bə Tolışiş vote:

- Salam, ın səfəy əməni laqerdə dı qullə bəjen bəkışten. Marde mardeye, çiçsə karde lozime.

- Zə, çiç bıkəmon. Çəmə das davasdə bıə, çəvon dasdə isə avtamat hıste. Hələ çəvondə bı dorozə sıpə diəkə, joqo bəmə diəkardə, jıbızın əməni zində: -votıme.

Az “dorozə sıpə” votədə, ın dorozə nemesə saldati bəmı curu diə kardışe. Jıqo zınıme ın sıxan yəğın bə nemesi kon sıxanisə oxşəşe.

Vədə məğəzen hıstebe, əmə məğəzeniku qardimon bə co kuçə. Dorozə saldati nemesə zıvonədə votoşe:

- Bımandənən.

Əmə mandimon. Çəğın bəştə həmro votoşe:

- Bışi bə məğəzen, paprus bıstən, çımı paprus sə bıə.

Əçe həmro şe, kuçə tini davardəcəğın bəmə bə Tolışi votışe:

- Zə, şımə kon rəyonijon?

Əmə bəştə məsey bovəmon nıkarde, nemes bubuy, bə Tolışi sıxan bıke?

- Masallujimon .

Cəmə dasi okarde-okarde votoşe:

- Az Ostoro rayonədə moədə bıəm. Dı şımə-dı Tolışon nuni yol bıəm. Isə həni mamandən, bıvitənən.

Bəçəmə cif paprusən dənoşe.

Vitimon, çoko vitimon. Bə vişə rəseədə diəroədə qullə sədo məsemone, zınemone ki, ə “dorozə nemes”e, bə həvo qullə ğandə.

 Bəle, çəmə moə zıvoni bəmə joqo koməqətiş karde.


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz