Şirəli Əlyari Honi: Ğızlıvo məktəbədə inqilab!

İ-dı kəlmə bovotım…

Davarde ruji çı Əlyar mamu (Şirəli Əlyari) qele nıvıştəyım baxş kardəmbe oyo. Vey çok ğarşılanmiş be… Bə arədə bənım mamu feyzbukədə boştə qele Honi nomədə səyfəş okardə, əyo Honi ov peş bedə… Joğo zındəm Nicatə biləmonən bı koədə bə mamu koməq kardə…

Im Əlyari Honi ki hıste, çey ov vey ğəşənqe, vey sərine, vey poke unən bı Tolışon vey moğəddəse. Həşto nəvminə soriku çey ovi peşomedəmon, bə hışq qınedəniki qınedəni. Navədəmən votəbe, i arə xəbə beşe ki, “Əlyari honi qınyə bə hışq”. Əmma əv duə xəbə be. Duze çı Honi kəno tiki “anqul-manquli”, “bır-mıri” eqətebe. Əmma ç Honi çəş unən oj be, rubedəbe. Dıli sutəkəson çey sərinə ovədə peşomedəbin…

Isə mınən nıpime ki şımə çı Honi oviku məhrum bımandənən. Beçi qorə bı ğəror omim, oyo Şirəli Əlyari Honi nomədə qele səyifə okəm. Im səyifə bıdəm bə Əlyar mamu ixtiyar. Bıdə əmənən çə Honi ovədə lıski peşoməmon, dılomon sərin bıbuy…

Iştı Honi çəşon “ku nıbun”,  ıştı Honi kəno “anqul-manqul”, “bır-mır” eməqətiy, ovo hoj sərin, hoj pok, hoj moğəddəs bıbo, Əlyar mamu… Amin!

Elnur Ağayev   

    

Ğızlıvo məktəbədə inqilab!

Spartaki həxxədə, əçey kardə inqlabi barədə Xanəli mellim boəməno dı vey yola həvəsi qəp əjəni. Əmə-sinfi əğlon ıştəni bənə Spartaki hiss əkeymon. Əncəx sinifədə bıə kanə merısə parton cır-cırə sədo əməni çı xəyalonku cə əkey. Çəmə sinfi parton vey kanə bin, çoko bəvoten, lap çı Nikalay devriku mandə parton bin. Çanə əvoni “remont” kardəbin foydəş bedənıbe, həftəy bəpeştə iyən çəvon sədo çəmə sə-quşi əbey. Partədə beşə mısmoron çəmə şəvlon ədırnin, yanımon yarə əbiy.

İ ruj az dışdə sinfi həmro Eldari vindemone ki, məktəbi bonədə xeyli tojə parta hıste. Bə Eldari votıme:

- Boy əmənən inqilab bikəmon, bəmə tojə partə bıdeyn.

Eldari cəvob doşe:

- Çok.

Çəmə sinfi həmronən bəmə umjən qınin. Çı Sabir mellimi dərs be, əmək dərsi. Əmə bə dərs dənışimon. Damandimon bo zikkə je:

- Bəmə tojə partə, bəmə tojə partə.

Xanəli mellim tarıx mellimiku əlavə həmən məktəbi partkom be. Bə çəmə sədo-sədo çı “kənselər”iku beşe, xəbəş se:

- Sabir mellim, çiçe əv qəvə qəvə? Əğlon çiçişon pidə?

Sabir mellimi votışe:

- Tojə partə, votdən inqlab kardəmon.

- Çiiiç? İnqilab kardən? Isə az bəvon nuşo bədom inqilab çokney bedə.

Xanəli mellim ımış vote, dəşe bə dılə, çi danıvarde, dasadə qıle i metrəliğ xətkeş beşe bə daşt .Mı ımım vinde, bə Eldari votome:

- Eldar, bıvit. Xanəli mellim çımı boe, zındəm iminci əməni bəkue.

Vitimon, Xanəli mellimən samande dumu əmə. Məktəbi soədə beşimon, bənem ne, çı mellimi oqardə fikrış ni, omeydə, ıştənən yavə omeydə. Rəsimon bə “suə qrand”i, vuy nənəli, bənem Xanəli mellim çəmə peştəde. Eldari vote:

- Əlyar, az vitdəm bə Mordobə tərəf, tı bıvit bə Toybə tərəf, bıdə Xanəli mellim dəgijiy.

Az vitim bə kassir Mama Təhməzi kəy tərəf, Xanəli mellim Eldarış şode, samande dumu mı. Az vitim, Xanəli mellimi tojneşe, az vitim, Xanəli mellim tojneşe. Bə İzzətımon key kam mandə Xanəli mellimi vindışe, ney bə Əlyari rəse əzınim, qıle sığış piəte ğadışe dumu mı. Sığ qıne bəçımı lınqi, əncəx az iyən nımandim. Rəhmətdiqə İzzət çı Xanəli mellimi həsuə be. Isə imon əzize, bə qorə be, ya bə çiçi qorə be, nıznıme, Xanəli mellim həni dumu mı nome.

Az həmonə ruji bə məktəb onıqardim. Dı Kırçobə tərəfi şim bəkə.

Şanqovə be, vindıme Xanəli boli omeydə çəmə key. Rə, ısdənım doe bə Lələ palu. Lələ bomono qele ğələ be. Zındəbim ki Lələ tono hiçki bəmı hiççi karde əzıni. Boyli dəşe bəkə, bəmı tərs-tərsi diəkardışe:

- Çiçe, zə, çiçı pidə? İnqilab kardəş?

- Boyli, bəs tı votdəbiş, inqilab çoke, Spartak ğəhrəmane. Çiç be, Spartak coke, Əlyar bevəc? - votıme.

Xanəli boyli bəmı diə kardışe, diə kardışe cəğın zevılə sırəş karde, votışe:

- Əncəx çok rəxış çımıku…

Həftəy bəçəton bəçəmə sinfi tojə partaşon doe. Peşo-peşoni məsımone ki, Xanəli mellimi çı mellimon mərəkədə votəşebən “əğlon həxədən, çəvon parton həni ezımlığin, tojə partə lozime.


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz