Çımı ədəbiyat muəllimon

Cabbar Əliyev / Tarixçi

Az miyonə məktəbi jinə sinifon Bədəlonədə, penə sinifon Ğızılovoədə handəme. Har dı məktəbədə-har di məktəbədə-çımı ədəbiyat muəllimon ve nominə ruşinfikonbən.
Iştən diyəkən: Jinə sinifonədə Əvəz Nəbioğlu.Haftoon sıftədə əvi universiteti filologiya fakultə oroxne bəpeş çoko bəvoten bə “əmək fəaliyyəti” miyonə məktəbədə de muəlliməti binoş karde.Tosə ım rujnə rujiən əyo ko kardə. Hələ tələbəti vaxti çəy “Ulduz” jurnaliədə qıli poemaş beşəbe. Im ruj Əvəz muəllim çan qılə şeirə kitobon, iyən tərcumə kitobon muəllife. Bə yodım omedə ki, az çominə sinifədə handədə bə zomostoni aid bə ıştə iminə şeirım bəy nışon doye. Əvəz muəllimi ə şeirış məktəbi divo qəzetədə noşe.Dı çımı şəkili i vırədə.

Peşe Tofiq İlham, Allahverdi Bayrami iyən Camal Lələzoə.

Çəmə ım ruşinfokonən bə xususi təqdimati əcoşon ni-hay çı çan qılə kitobon muəllifin.

Bə yodıme, Masalliədə broylerə fabrik tojə bə ko dəşədə çəmə tərəfi kali ruhaniyon votəşonbe ki, ə kijon harde işkalış hıste. Az həştminə sinifədə handədə bı barədə “Sipiyə kijə, siyo kiyə” nomədə bə tırki qıli yumorinə hikoyə nıvıştıme, dome bə Allahverdi muəllimi. Əvi ıştən ım hikoyə dərsi əvəzi sinifədə bo əğılon handışe. Peşe məktəbi divo qəzetədə dərc kardeşe.

Imiən əlavə bıkəm ki, məşhurə şair Xanəli Tolışi, iyən çəmə ictimai xadim Həmdulla Məmmədoviən bə mı dərs doyəşone.

Az dı insonon fəxr kardəm.

Ve kəson də nomon fəxr kardən.

Ğeyd: ım nıvıştəy Cabbar mellimi facebook səyfədə peqətə bıə.


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz