Çәmә di әhvoloton

Әvәz Bağışov /

Fransız Dili müәllimi / El ağsaqqalı

Xıdo Әvәz mellimi unәn bәmә nәsihәtamiz lәtifon miros noә siprişon rәhmәt bıko...

Doktor Nadir, Mir Әkbәr ağa bә Boku bә hüzr bardә. Mәclisәdә vey sәvodinә odәmon bedәn. Qıleyni pidә bә seydi pevuşi, xәbә sedә:

- Ağa, şımә votdon Xıdo adile, bә cәhәndımış boçi tumu kardә?

Seyid şedә bә fikir, votdә:

- Sıftә tı bәmı bovot, Sәvet hukumәti әdalәtine, ya zolım?

Ә odәm bәni tarsi rәre votdә:

- Hәlbәtdә ki, әdolәtin!

Seyd votdә:

- Bә ey turmonış boçi dutә?!...

*        *        *

Rәhmәtlik Mir Әkbәr ağa Sepadiәdә qıle mәclisәdә çı bumәlarzә hәxәdә söhbәt kardeybәn.

İ kәs rozi bedәni, votdә:

- Seyd, әv dı ğazi bağli bıә şeye. Ğaz çı zәminәdә bo beşe ro peydo kadre zındәni, әve ki, zu jedә, zәmini lorzonedә.

Ağa xәbә sedә:

- Zә, şımә niyә tumu kardyәdә bәyo qıflә oqәtdon?

Ә merd votdә:

- Bәle.

Seyd bә camaati çәş jedә, votdә:

-Yәne tı votdәş Xıdo tosә Sepadijiyәn ağıl ni ki, bo ğazi qıle qıflә oqәtiy?!...

*        *        *

Rәhmәtlik Molla Rza axun vey әmәli-salehә mәlo, veyәn sıxanvar bedә. Ruji Rәhim omedә çe kәy, vindә Mәlo kitob handә, votdә:

- Mәlo, çı mәçiti lampәşon şanqo bardә oxo!...

Mәlo cәvob dodәni, i kәrәn votdә:

- Şinә Mәlo, omşanqo çı mәçiti lampәşon dızdiyә…!

Axun sәy ros kardә, votedә:

- Zә, çiç bıkәm bardәşone? Xıdo çәş nı be? Vindәnıbe әçe key lampәşon barde?!...

*        *        *

Rәhmәtlik Murso mamu giti kәloş sedә Qәlә vojorәdә. Kәloş beşdә sәrı-çәp. Bo havate xәcolәt kәşedә, dodә bә İsi, şedәn bә vojor…

İsi dı tәhәri qıle mıştәri peydo kardә, kәloşi havatedә bey. Puli sәdә tiki mәtәl bedә. Murso mamu qәtdә rıki:

- Zә, rә bıkәni!... Hәlә bә çe çәşi qıle erәkәy? Isә bәne ha!...

*        *        *

Murso mamu qıley zandәqo havatdә bә Vәkili. Şanqovoni Vәkil vindә vay, dәdә, zandәqo biәdәbә vırәş ni… Şedә bә Murso mamu votdә:

- Ha mamua, ә zandәqo oqordonedәm. Әçe folon-folonış ni…

Murso mamu qәtdә rıki:

- Zә, şeyton, bәtı şıt lazime, ya әçe folonә vırә?!...

*        *        *

İntriğә vaxti kıtә bedәn bә Xәlili mamu kә. Şәvi nimәdә Әcәllә lәlә bә kә omәdә tokiәdә eqınedә bә Zәrbiyәli mamu xәndәx. Votdә:

- Ә sıpә zoә Әjdәr, tıni sәdr әdәnin, mavin әdәnin. Işdı bı xәndәxәdә çı ko heste ya?...

*        *        *

Әcәllә lәlә di i kәsi bәd bedә. Ә odәm marde bәdiqә Әcәllә ğәbıstoni tono davardәdә fatihә handә. Çәğın votdә:

- Xıdo şımәni rәhmәt bıko, sıvo i kәsi!...

*        *        *

Rәhmәt donә pevatiyәdә Tәhmәzi xıdo ğıvvәt dodә, çәğın votdә:

- Mini bir olsun!

Tiki davardә, Tәhmәz zandәqo mardә, Rәhmәt votdә:

- Biri min olsun!...

*        *        *

İsi pıә rәhmәtlik Hәzi mamu barәdә diәdә qıle zәrfәtoşon duz kardәbe; guya bә şıt havatә jeni pevuşiyә.

Ruji qıle tıtım havatә jen omoydә bә Qızlıvo çayçi vә. İsi bәsә ğıymәti dey tiki barzi-kırt kardә. Jen heç cur ğıymәti eğandәni. İsi dәşedә bә rık, votdә:

- Ә sıpә kinә, bıәbәy rәhmәtlik Hәzi sәlomәt, tı oyo sәğ-sәlomәt әhvatişbәn!...

 


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz