Filə doxtor (satirik hekayə)

Nicat AĞAYEV / Sənətko

Əruji dıştə hamsiə-dı Əyzolla bə Aliəbod bə hüzürə vırə şəbimon. Əyzolla çı Məşhəd ziyarətiku tojə omə. Ziyarəto tojə oməkəson “ğazin” bedən oxo! Riş, araxçin, gümüşə anqıştəbınə, təsbi... Iştənən tojə omədə da ruj, ponzə ruj bo sübh nomoji bə məçitən şedən. Peşo peşoni qədə-qədə məçit folon yodo beşedə. Əncəx ə mandə “aksesuaron” hojo dıştə novnedən. Əyzollaən bıvon həmə riayət kardə.

... Çəvırə məlo zındəbe az ğıronəhandim. Əve ki, bə çodo dəşəcəğın əmənış vanqkardə, ıştə pali nışandışe. Çayçiən iskani çay varde bədiqə boəmə dı qılə “cüz”ış varde, qıley bomı, qıleyən bo Əyzolla. Həni ıvon çı bıznin ki ım kəxəlicə Əyzolla “Ğıron” hande zındəni. Əyzolla fəğırən dastədə “cüz” i bə camahati erəxe, i bə məlo erəxe, çəyo qədə-qədə bə çımı quşıj vote:

-Kərbəlayi, bəştı sə bıqardom, ıştən zındəş ki, az ım hərfon zındənim. Hiç nıbo ım “cüz”i düz bıqət bıdə bəmı, vindəkəsən jıqo bızniy kı azən handedəm.

...Bə çımı yod qıley anektod dəşe, sırə qətıje mıni.

Bə podhoşo Hindistaniku qıley fil hədiyyə vığandən. Penc-şəş manq dəvardə fıl noxəş qınedə. Podhoşo elan je doydə ki:

“Ki fili müalicə bıko, bəy çıl qılə ğızıl bədoem”.

Mıddəti dəvardə, hiçkiku sədo beşedəni, fili vəziyyətən şe-şe bevəc bedə. Rujiən qıley lıtırə merd pelanqe-pelanqe omeydə çı podhoşo tono, votdə ki. “az filə doxtorim”.

Podhoşo bimi vey şo bedə, rərey dıştə əshabon ım merdiən peqətdən, omeydən çı fili kumə tono. Im merd ıştə boxçəku qıley sipiə xələt bekardə, ey “kulturnıy” takarde bəpeştə dəşedə bə fili kumə. Bıvonən votdə ki “şımə daştədə çəş bıkənən”.

Bəle... Sahati dəvardə merd beşedəni, dı sahat davardə merd beşedəni, podhoşo qədə-qədə kumə kəybə okardə, vində çiçe, zə? Im “doxtor” ak-ovi dılədə qardedə bə fili sə. Qah bəçe xortumi diə kardə, qahən bəçe dumi. Podhoşo xəbə seydə:

-Zə, doxtor, çiç be bə? Çımı fili dardı umute?

“Doxtor” fış-fıs karde-karde kuməku beşedə, omeydə çı podoşo pali. Dı xələti poçə tıkon ıştə aki mole-mole votdə:

-Podhoşo aləm səğbu, bəştı sə çəvom, şımə iqlə çı merısi sə dı kuni bəmı nuşon bıdənən, az ımi müalicə nıkom ha, bəsə mısə sıpəzoə ni...

Çı şımə sə bıdojnım, “cüz”ım se çı Əyzollaku, nome bəçe vırə bə məlomən vote:

-Şımə ım məşədi bıbaxşən, çı məşədi çəşmək kədə mandə, beçəşməkən bey əziyyət bedə.

Əlğərəz, dı ğaydə Əyzolla çə “palajeniya”dəm bekarde.

Bə di oqardiədə rodorozi Əyzolla hiç damə nıbe, iqlə i yəndıku co bıədə ımış vote:

-Kərbəlayi, bəşdə şə ro ğəssəm, az i kərən ğələt bəkam, q.. baham araxçin bənoem...

 

Aləm jurnali, 1 minə numrə, 2016 minə sor, səyifə 23.


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz