Çı DODO nağılon - Bevәcә jeni nağıl

Qırdәbıkә: 

Camal LӘLӘZOӘ / Şair / Filoloq

Qıle hıstebәn, qıle nibәn, qıle merd, qıleәn jen hıstebәn. In jen bәştә merdi ruj-quzaran dodәnibәn: әçe umruş bә sio pәletә oqordınәşbәn. Fәğırә merd maşdә tobә şanqonә zәhmәt әkәşibәn, zillәt әkәşibәn, әncәx ıştә kәdә ıştә hәlolә nuni dı dinciәti, dı sakitәti harde nәznibәn. Yazığ bәkә omәcәğın jen әqәti әçe xırtәdә, bәs mı bı xәrobә omә rujiku rujum vindәni, dimım sırәni. Fılonkәs joqo takardә, fisonkәs jәqo takardә, zinә vәyünәn dışdә ışte-nışte bәmı süte-süte dodәn, ha rujbәmion ğәsdo mıniәn bo nәve vakardәn, zıbızın bә çımı dimi tükardәn. Az isә bәni sıpә davastә bıәm bı xәrobә, bıqıno ıştı keybә.

Xülasә, jen anә әvoti, әvoti, ıştәniәn hәlok әkәy, merdiәn. İ ruj, dı ruj … sa ruj, oxoniәdә merd omedә bә xırtә. Votdә bәşım ıştәni bәkıştım, bıdә çımı con bırәxi.

Qıle dorozә jiә peqәtdә, dәro qınedә bә vişә. Mәxsәdışәn әv bedә ki, bışi ıştәni qıle doәdә ehaşti. Iştobәn jen ey bә çәş qәtedәbәn, çı merdi dılәdә davardә fikronәn bәy әyon bıәbәn. Rәyrәy eqenıdә dumu merdi, votdә bәs azәn omedәm bә vişә, bәtı komәq bakam. Merd çanә illoh kardә mәvo, jen das peqәtdәni. İvrәdә dәro qınedәn bә vişә. Vişәdә merd çı pidәşe çı jeniku co bıbuy, co bey zındәni. Merd fik kardә ki, zolimi kinә mardeәn bәmış hәrom kardışe. Omedәn rәstәn bә qıle çoli sәpe. Merdi pidә bә çoli sә nez bımandi, jen haştәni, votdә ne, ne, bıdә sıftә az bә çoli diәkәm, çәğın tı diәbakaş. Imi vote bәçәton şedә bә nav, sәy eroxnidә bә çol. Bımәdә merd fırsәti dodәni bә fot. Iştә ciqә bәrk kardә, omedә çı dumuntono i lәğe jedә bә jeni peşti, qulu kardә bә çol. Votdә bişi, ısә ha ruj tojә-tojә olәton takan, bınәv.

Çәğın ә merd ıştә jiә peqәtdә oqardә bәştә kә. Qıle bәştә bob jen sedә, quşudinci qәdә-qәdә umur kardә.

İyul 1990.


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz